cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Zápis na školní rok 2019/2020


Výsledky zápisu na školní rok 2019/2020 naleznete v odkazu ZDE.

Vážení rodiče,
níže naleznete harmonogram a informace pro letošní zápis

 

PREFERENCE PRACOVIŠTĚ SE BUDE ZADÁVAT  27.5. PŘI PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

Prosím čtěte!

Výhody elektronického předzápisu:  odkaz ZDE!

  • možnost zarezervovat si čas, který Vám bude vyhovovat (vyhnete se frontám)
  • eliminace chyb v přihlášce (zejména nečitelnost)
  • urychlení z

 

Přihláška k předškolnímu vzdělávání (bez možnosti rezervace času) ke stažení zde.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ke stažení zde.

 

Vydávání tiskopisů: 23.4-24.4. (zde, nebo v kanceláři ředitele školy)


Den otevřených dveří: 24.4. (po skupinách) individuální prohlídky nejsou z kapacitních důvodů možné.
budova MALKOVSKÉHO – 1. 10:00h, 2. 10:30h, 3. 15:00h
budova PAVLA BENEŠE – 1. 10:00h, 2. 10:45h
budova ŠKRÁBKOVÝCH – 1. 15:00h


Odevzdávání vyplněných žádostí (kancelář ředitele školy): 6.5.-7.5., vždy od 13 do 17h

K zápisu si připravte prosím následující dokumenty:

  • vyplněnou žádost
  • potvrzení od lékaře
  • váš doklad totožnosti
  • rodný list, nebo obdobný doklad totožnosti dítěte


Vyjádření se k podkladům rozhodnutí (kancelář ředitele školy): 13.5.


Zveřejnění registračních čísel o přijetí (kancelář ředitele školy): 15.5.


Odevzdání zápisových lístků(kancelář ředitele školy, schránka na budově Malkovského) do 20.5.


Vydávání rozhodnutí o přijetí (kancelář ředitele školy): 27.5.

 


Podmínky a kritéria pro přijímání dětí


do Mateřské školy Malkovského, příspěvkové organizace, Malkovského 587, Praha 9 – Letňany pro školní rok 2019/2020.

Ředitelka Mateřské školy Malkovského, příspěvkové organizace, se sídlem Malkovského 587, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovila následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

Hlavní kritéria pro přijetí:

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte – místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Praze 18 Letňanech –10 bodů

2. Kritérium věk dítěte – děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD (povinné předškolní vzdělávání) –10 bodů

Děti v pořadí podle věku:

dovršení 4 let k 31. 8. 2019 8 bodů

dovršení 3 let k 31.8.20196 bodů

dovršení 3 let v 9. – 12. měsíci 2019 (do 31. 12. 2019) 4 body

dovršení 3 let v 1. – 8.měsíci 2020 (do 31.8.2020)2 body

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

– Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole

– K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let

– Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD ( § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 ) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

– U dětí mladších 5 let může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

– K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU

– K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

– V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí