Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Školné

Výše úplaty pro školní rok 2021/2022

PRO BUDOVY – MALKOVSKÉHO, PAVLA BENEŠE A ŠKRÁBKOVÝCH

Bankovní spojení: 270 10 22 041 / 2010

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 na 510,- Kč za měsíc.

Úplata bude splatná ve 3 platbách:

platba ve výši 2.040,- Kč je splatná do 15.9.2021 (úplata za měsíce září – prosinec 2021)
platba ve výši 2.040,- Kč je splatná do 15.1.2022 (úplata za měsíce leden – duben 2022)
platba ve výši 1.275,- Kč je splatná do 15.5.2022 (úplata za měsíce květen a červen + 2 týdny prázdninového provozu – úplatu za letní prázdninový provoz platí všechny děti zapsané  v MŠ, vyjma dětí předškolních dětí.

Platby budou probíhat bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě vždy na začátku měsíce, ve kterém je platba splatná. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního a specifického symbolu.

PRO BUDOVY HAVÍŘOVSKÁ, MÍSTECKÁ, PŘÍBORSKÁ

Bankovní spojení:

249 04 13 69 / 5500 pro MŠ Příborskou

249 04 13 50 / 5500 pro MŠ Havířovskou a MŠ Místeckou

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 na 600,– Kč za měsíc.

Úplata:

Platba ve výši 600,- Kč je splatná vždy do 15. v měsíci

Platba ve výši 300,- Kč na 14dnů prázdninového provozu je splatná do 15.7.2022

 

Platby budou probíhat bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního symbolu.

!!! Od září 2022 bude pro budovu Havířovská, Místecká a Příborská nový účet pro zasílání plateb a nové variabilní symboly. Žádáme proto o zrušení trvalých příkazů a posílání školného jen na měsíce květen až červenec !!!

Bezúplatné vzdělávání: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Snížené školné: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. a § 123 zákona č. 561/2004 Sb. může zákonný zástupce požádat ředitelku školy o jinou výši či splatnost úplaty. Žádost je nutné podat před dnem splatnosti platby.

Osvobození od úplaty: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě dotazů je možné se obrátit na ekonomku školy Ing. Kubíkovou, tel. 273 134 402.