cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Školné


Výše úplaty pro školní rok 2020/2021

Bankovní spojení:  270 10 22 041 / 2010

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021 na 510,– Kč za měsíc.

Úplata bude splatná ve 3 platbách:

  1. platba ve výši 2.040,- Kč je splatná do 15.9.2020 (úplata za měsíce září – prosinec 2020)
  2. platba ve výši 2.040,- Kč je splatná do 15.1.2021 (úplata za měsíce leden – duben 2021)
  3. platba ve výši 1.275,- Kč je splatná do 15.5.2021 (úplata za měsíce květen a červen + 2 týdny prázdninového provozu – úplatu za letní prázdninový provoz platí všechny děti zapsané v MŠ, vyjma dětí předškolních a dětí, které k 30.6. ukončí docházku do MŠ). Děti, které k 30.6. ukončí docházku do MŠ, uhradí částku 1020,- Kč.

Platby budou probíhat bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě vždy na začátku měsíce, ve kterém je platba splatná. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního a specifického symbolu. 

Bezúplatné vzdělávání: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Snížené školné: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. a § 123 zákona č. 561/2004 Sb. může zákonný zástupce požádat ředitelku školy o jinou výši či splatnost úplaty. Žádost je nutné podat před dnem splatnosti platby.

Osvobození od úplaty: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě dotazů je možné se obrátit na ekonomku školy Ing. Kubíkovou, tel. 273 134 402.

Stravné: veškeré informace naleznete na stránkách Školní jídelny  www.jidelny-letnany.cz (jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech a veškeré platby, přeplatky či nedoplatky je nutné řešit s nimi).