Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (pro úlevu na daních za rok 2023) bude vystaveno automaticky všem, kteří platili v kalendářním roce 2023 školné. U dětí aktuálně navštěvujících školku, bude potvrzení u paní učitelky/pana učitele ve třídě (od 30.1.2024), u dětí, které docházku již ukončily, bude potvrzení k dispozici v budově Malkovského (v kanceláři ekonomky pí. Kubíkové) k vyzvednutí od 30.1.2024 (doporučujeme se dopředu objednat emailem či telefonicky).

Stanovení výše úplaty na rok 2023/24

Výše úplaty pro školní rok 2023/2024

Bankovní spojení: 270 10 22 041 / 2010

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/202 na 700,- Kč za měsíc.

Úplata bude splatná ve 3 platbách:

platba ve výši 2.800,- Kč je splatná do 15.9.2023 (úplata za měsíce září – prosinec 2023)
platba ve výši 2.800,- Kč je splatná do 15.1.2024 (úplata za měsíce leden – duben 2024)
platba ve výši 1.400,- Kč je splatná do 15.5.2024 (úplata za měsíce květen a červen 2024)

Platba za prázdninový provoz bude vybírána zvlášť – informace budou uvedeny na stránkách roce 2024.

Platby zasílejte bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě vždy na začátku měsíce, ve kterém je platba splatná. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního a specifického symbolu.

Bezúplatné vzdělávání: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb. (tj. děti, kterým do 31.8.2023 bude 5 let se stávají tzv. předškoláky a školné neplatí = rodič neobdrží podklad pro platbu).

 

Snížené školné: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. a § 123 zákona č. 561/2004 Sb. může zákonný zástupce požádat ředitelku školy o jinou výši či splatnost úplaty. Žádost je nutné podat před dnem splatnosti platby.

 

Osvobození od úplaty: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Měsíční splátky: V případě finanční nouze je možné hradit školné v měsíčních splátkách – je nutné zaslat žádost na email ekonom@msmalkovskeho.cz.

 

V případě dotazů je možné se obrátit na ekonomku školy Ing. Kubíkovou.

 

Školné můžete hradit také pomocí QR kódu, po načtení je potřeba vyplnit variabilní symbol dítěte a částku.

 

Aktualizováno 22.6.2023